SELSKAPSVEDTEKTER FOR MARKÅ BARNEHAGE SA:

SELSKAPSVEDTEKTER FOR MARKÅ BARNEHAGE
SA:

Vedtekter for samvirkeforetaket Markå
barnehage SA, organisasjonsnr 985087814

Vedtatt på årsmøte den 29.03.2012,
sist endret januar 2012.

 1. 1.       Sammenslutningen
  er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Markå barnehage SA. Foretaket har
  forretningskontor i Klepp kommune.

 

 1. 2.       Formål

Foretakets formål er å eie og drive
barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme
medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som
kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning
til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i
foretaket.

 

 1. 3.       Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte
som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har
akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket.
Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som
har felles barn. Medlemmene skal ikke betale medlemskontigent. Medlemmene hefter
ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

 

 1. 4.       Andelsinnskudd

Foreldre som får tilbud om barnehageplass i
barnehagen må betale et andelsinnskudd for hver barnehageplass som er akseptert
uavhengig av barnehageplassens størrelse. Andelsinnskuddet skal være betalt før
medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Et andelsinnskudd er
på 4000,- kroner. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Hvert innbetalte
andelsinnskudd gir rett til barnehageplass til en familie, såfremt det er
ledige plasser etter opptaksreglene.

 

 1. 5.       Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å
melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med
mindre annet avtales med styret. Utmeldingsfristen er like lang som
barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen
den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Ved utmeldingsfristens utløp har medlemmet
krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet.

 

 1. 6.       Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå
av en styreleder og 3 andre medlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de
andre medlemmene er to år. Styremedlemmene kan gjenvelges. Styret skal velges
av årsmøtet.

 

 

 1. 7.       Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med
lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i
loven eller vedtekter er lagt til andre organer.

Styreleder skal sørge for at styret holder
møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at
styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene
i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives de styremedlemmene
som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig
organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett
for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøte.

Styret skal holde seg orientert om
foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod
kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret velger regnskapsfører. Styret har
avsvar for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelser
som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal
sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere styremedlemmer krever
det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og
virksomheten i foretaket for øvrig.

Styret har arbeidsgiveransvaret i
barnehagen.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

 

 1. 8.       Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn
halvparten av alle styremedlemmene er tilstede eller er med på
saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle
styremedlemmene så langt som mulig har fått anledning til å delta i
behandlingen av styresaken.

Et styrevedtak krever at flertallet av de
styremedlemmene som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står
stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

 

 1. 9.       Daglig leder

Foretakets daglige leder ansettes av
styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative
og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de
retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som
etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en ska eter
fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig
ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om
avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets
regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er
ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvaret for at barnehagen
har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og
forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned
gi styret muntlig eller skriftlig melding om virksomheten i foretaget, tilstand
for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til
en hver til kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for
bestemte saker.

 

 1. 10.   Årsmøte

Årsmøte er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen
utgangen av april måned hver år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært
årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti
prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker
behandlet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre
årsmøtet velger en annen møteleder.

 

 1. 11.   Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med
minst tre ukers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som
årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om
vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet
skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen.
Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan
komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

 

 1. 12.   Saker som skal behandles på årsmøtet

Valg av referent og to personer til å
skrive under møteprotokollen.

Utarbeidelse av liste over møtende
medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.

Gjennomgang av
styrets årsmelding.

Godkjennelse av
årsregnskap.

Valg av
styremedlemmer. Styreleder velges særskilt.

Eventuelle
forslag til vedtektsendringer.

Eventuelle forlag
til oppløsning.

Andre saker som
er korrekt meldt inn for behandling.

 

 1. 13.
  Stemmeregler
  for årsmøtet.

Hvert medlem har
en stemme på årsmøtet. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men
ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem
skriftlig og datert fullmakt.

En beslutning av
årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt
for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer
skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen
krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at
årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

 

 1. 14.
  Vedtektsendring

Vedtaket om
vedtaksendring krever 2/3 flertall av avgitte stemmer med mindre samvirkeloven
stiller strengere krav.

 

 

 1. 15.
  Oppløsning
  og avvikling

Oppløsningen av
foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for
vedtektsendringer.

Foretakets
medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i
foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende
midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

 

 1. 16.
  Forholdet
  til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet
følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14.
desember 2007 nr 114.