Kap. 7 Sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner

Her kan du lese noen av rutinene og planene våre i forhold til sikkerhet og når uhellet er ute.

Sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner

Handlingsplan for barnas sikkerhet

Ansvar

Det overordnede ansvaret for gode sikkerhetsrutiner ligger hos daglig leder. I praksis er alle vi voksne som arbeider i barnehagen ansvarlige for at omgivelser og rutiner er så sikre som mulig. Vi ønsker å ha regler og rutiner som sikrer at barnehagen er et trygt og godt sted å være, samtidig med at det gir barna gode utviklings- og utfoldelses muligheter. Vi vil ta for oss noen områder som er spesielt viktige å ivareta.

Hente/bringe situasjon

 • Vi vil møte barna og foreldrene i garderoben på en positiv god måte når de kommer til barnehagen.
 • Når barna kommer til barnehagen krysser vi dem inn i en dagbok med et halvt kryss, og når de går hjem krysser vi dem ut med å gjøre krysset fullstendig.
 • Foreldrene må ta kontakt med personalet før de går fra barnet om morgenen, og før de tar barnet med seg hjem om ettermiddagen.
 • Det er viktig at foreldrene sier fra til barna når de går, og ikke lurer seg bort fra dem.
 • Informasjon som blir gitt av foreldrene må formidles videre til resten av personalet ved at en skriver det inn i en egen dagbok.
 • Når foreldre ringer om sykt barn eller gir beskjed om at barnet skal ha fri noteres dette i dagboken.
 • Dersom andre enn foreldrene skal hente barnet må personalet få beskjed om dette.
 • Vi vil legge vekt på å gi foreldrene best mulig informasjon om hvordan barnehagedagen har vært. Seinvaktene må innhente nødvendig informasjon slik at denne kan bli gitt videre til foreldrene.

Utelek

 • Som hovedregel skal det til en hver tid være minst en voksen ute.
 • Personalet registrer barna hver halvtime. Enkelte barn vil trenge tettere oppfølging og vi vil ved behov registrere disse oftere. De minste barna må vi til enhver tid vite hvor er, men den skriftlige dokumentasjonen skal skje hver halvtime. Vi voksne vil bevege oss rundt på området, delta i lek og hjelpe til der det trengs.
 • Vi ønsker at alle barna skal få bruke hele hagen vår og vil derfor være aktive rundt på området.
 • Vi ønsker å gjøre en del praktisk arbeid sammen med barna. Barna kan få bruke kniver, hageredskaper og annet verktøy når det er voksne til stede. Når vi slår plenen vil vi holde barna på betryggende avstand.

Frilek inne

 • Barna får velge hvor og hva de ønsker å leke med. Vi har fordelt de ulike rommene på de voksne slik at de også vil være til sted i disse rommene. På slutten av dagen må vi kanskje stenge av noen rom for å kunne ha kontroll med alle barna.
 • De voksne skal til en hver tid vite hva barna holder på med, og om det er noen fare forbundet med aktiviteten.

Når barn sover i barnehagen

 • Vi vil i samarbeid med foreldrene skrive ned hvilke rutiner barnet har i forhold til hvilestunden.
 • I dagboken skriver vi ned hvor lenge barnet har sovet, slik at foreldrene kan sjekke dette når de henter barnet.

Inne

 • Foreldrene bestemmer om barnet deres skal sove inne i seng eller ute i vogn.
 • Vi setter navneskilt på sengene inne slik at hvert barn får sin faste seng.
 • Barna som sover blir sjekket jevnlig, og minst hvert tjuende minutt.
 • Vi vil ha ”babysitter” inne på soverommet.

Ute

 • Vi bruker alltid myggnett over vognene når barna sover ute.
 • Vognene settes slik at de kan ses fra vinduet inne på fellesrommet.
 • Vi voksne vil jevnlig følge med de barna som sover ute.
 • Vi vil sette vognene i ly for sol og vind.

I bil

 • Vi vil ikke ta barna med i privatbil før foreldrene skriftlig har tillatt det.
 • Den som tar barn med i bil må gå god for at bilen er i tilfredsstillende stand.
 • Det vil til en hver tid brukes godkjent barnesikringsutstyr.

Når foreldre er i barnehagen

 • Ved sammenkomster i barnehagen hvor foreldrene er til stede, har de ansvaret for sitt/sine barn.
 • Når foreldre/foresatte er med under tilvenning av barna er det barnehagen som har ansvar for sikkerheten.
 • Hvis foreldre er med på turer og skal ha ansvar for andre barn enn sine egne, må dette godkjennes av barnets foreldre/foresatte.

Turer

 • Ved alle typer utflukter skal det være en voksen som har hovedansvaret for turen. Hovedansvarlig har ansvaret for at det blir gitt en skriftlig lapp til hver av de voksne som deltar der det står hvem som har ansvaret for hvilke barn.
 • Liste med telefonnummer til alle barnas foreldre blir tatt med.
 • Vi tar med førstehjelpsutstyr.
 • På litt lengre turer skal det tas med mobiltelefon.
 • Antall barn pr. voksen skal tilpasses barnas alder og det området man drar til.

Kortere tur med buss elle tog

 • I tillegg til de tidligere nevnte sikkerhetsrutinene gjelder også:
  • Hvert barn får på seg en lapp der det står navnet på barnehagen, adresse og telefonnummer.
  • Vi teller over barnegruppen ved påstigning og avstingning.
  • Vi teller over barnegruppen ved ankomst til barnehagen.

Langturer/overnatting

 • Det oppnevnes en turleder blant de voksne, som har det overordnede ansvaret.
 • Vi tar med barnehagens mobiltelefon.
 • Rømningsveier, brannslukkingsapparater sjekkes ut på det stedet vi skal være.
 • Vi tar med førstehjelpsutstyr.
 • Vi tar med adresse/telefonliste til alle barnas foreldre.
 • Kontaktperson for foreldre oppnevnes, tlf. nr. leveres ut.
 • Nødvendig sikkerhetsutstyr som f.eks. redningsvest tas med etter behov
 • Ved ankomst sjekkes muligheten for telefonisk kontakt med barnehagen og foreldrene

Når et barn blir borte fra barnehagen

 • Vi leter etter barnet innenfor barnehagens område.
 • Styrer informeres.
 • Det undersøkes med barn og personal om noen har sett barnet, rekonstruer hva som skjedde før barnet forsvant. Sjekk når sist opptelling ble foretatt.
 • Vi varsler foreldrene etter ca 20 minutter, må ses i forhold til sammenhengen og hvilket barn det gjelder.
 • Vi varsler politiet etter ca.30 min.
 • Disponibelt personal blir med på å lete etter barnet
 • En av personalet (da fortrinnsvis daglig leder/en pedagogisk leder) som er igjen i barnehagen er hovedkontakt for telefon, politi, foreldre etc.
 • Denne personen fører logg over det som skjer.

Når et barn blir borte på tur med barnehagen.

 • Hovedansvarlig for turen oppnevner en til å sikre at de andre barna er under kontroll. Rolig forteller en til barna det som har skjedd og hva som nå skal skje. Informasjonen som blir gitt til barna må tilpasses deres nivå. Kanskje noen av barna kan ha viktig informasjon som det er nødvendig å få tak i.
 • Vi leter etter barnet ca. 10 minutter (avhengig av situasjon og sted) før vi kontakter barnehagen og ber om hjelp.
 • Foreldre og politi varsles. Tidspunktet for varsling av dem må ses i forhold til sted, situasjon og barn.
 • Hovedsansvarlig sørger for transport tilbake til barnehagen for de øvrige barna.
 • Disponibelt personale blir igjen for å delta i letingen.
 • Ved forsvinning er det naturlig å ha en samling etterpå der en tar opp hva som har skjedd, følelser, utrygghet, engstelser. Dette må tilpasses barnas nivå.

Ulykker i barnehagen.

Små ulykker i barnehagen

 • Vi vil alltid ta barna på alvor når de gråter eller kommer for å fortelle noe. Først vil vi prøve å sjekke ut så godt som mulig hva som har hendt, gjerne skrive ned noen ord om det barnet forteller.
 • Vi vil trøste, hjelpe og stille spørsmål om hva som har skjedd?
 • Få barna med på å reflektere over det som har hendt. Hjelpe dem til å sette ord på tingene.
 • Vi vil informere foreldrene så raskt som mulig om det som har skjedd, og hva som er blitt gjort. Dersom den som har vært til stede ikke selv får snakke med foreldrene vil hun/han sørge for at noen av de andre i personalgruppen gir beskjed til foreldrene.
 • Skaderegistreingsskjema.
 • Kontakte barnets fastlege.

Alvorligere ulykker

 • 2 voksne vurderer situasjonen og foretar nødvendig førstehjelp.
 • Styrer varsles.
 • Vi ringer medisinsk nødhjelp tlf. 113 eller frakter den forulykkede til lege, en voksen følger alltid med i ambulansen.
 • 2 voksne tar ansvar for å holde barna på nødvendig avstand og gir barna tid til å summe seg. De vil svare på spørsmål som barna stiller.
 • Uansett skadens omfang skal alltid styrer kontaktes.
 • Omfanget av skaden avgjør hvor mye foreldregruppen skal informeres. Daglig leder sender ut skriftlig informasjon.

Ulykker i barnehagens nabolag

 • Styrer varsles.
 • Kyndig hjelp kontaktes.
 • Hold alle på nødvendig avstand.
 • Barna i barnehagen informeres og det blir gjort rom for undring.
 • Når andre ansvarshavende er kommet til stedet trekker personalet seg tilbake til barnehagen.
 • Søk informasjon angående utfall slik at også barna kan få svar på sin undring.
 • ØYENVITNER TIL STYGGE ULYKKER KREVER SPESIELL OMSORG.

Rett til opplysninger om barnet

 • Foreldre med felles foreldreansvar har krav på samme informasjon fra barnehagen j.fr.barneloven § 50 . Dersom barnets far eller mor ikke har foreldreansvar, har de likevel rett på opplysninger om barnet dersom de ber om det. Opplysningsplikten gjelder om barnet – ikke om barnets omsorgssituasjon. F.eks. ved melding til barnevernet, så skal ikke barnehagen gi opplysninger om det til den av foreldrene som ikke bor med barnet. Taushetsplikten overfor den andre forelderen går foran opplysningsplikten.

Opplysninger om et barn fra en barnehage til en annen

 • Kan kun gis ved samtykke fra foreldrene da barnehage er et frivillig tilbud, og kan ikke sees på som en etat.

Fremmede i barnehagen

 • Personalet tar kontakt med fremmede som kommer inn i barnehagen for å finne ut hvorfor de er der, og om mulig være til hjelp. Alle som kommer til barnehagen skal bli møtt på en vennlig måte. Har ikke vedkommende et ærend knyttet til barnehagen, be den på en vennlig måte om å forlate området.
 • Styrer skal alltid ha melding hvis det oppdages at det blir utført arbeid på barnehagens område.
 • Dersom barn som ikke går i barnehagen til vanlig, ønsker å komme på besøk og leke ute, er dette ok bare det ikke går ut over de barna som er i barnehagen.