Kap. 6 Tema

Les om det vi arbeider spesielt med dette barnehageåret.

 

TEMA 2019/2020

Barnehageåret 2019/2020 ønsker vi å ha ekstra fokus på temaet «DYR». Dette vil vi jobbe med parallelt med andre tema i barnehagen. Vi skal knytte tema opp mot sosial kompetanse, lek, læring og fagområdene i rammeplanen. Vi vil bruke temaet i hverdagen og på verkstedene våre.

Dyr kan være så mange ulike ting. Gjennom lek, formingsaktiviteter, sanger, rim/regler, bøker og lignende skal vi bli kjent med temaet. Vi tenker også at en viktig del vil være ute i naturen. Hvor bor dyrene? Hva lever de av? Hva kan mennesker gjøre for at dyra skal ha det bra? Hva skjer om dyrene spiser søppelet som kastes i vegkanten? slike spørsmål vil vi snakke om og undre oss over sammen med barna.

Vi har delt tema i to: Dyr i skogen og dyr i havet. Vi er veldig glad i hagen vår og den skal vi ta vare på. Vi vil se på hva som rører seg av innsekter i busker og trær. Vi har mange forskjellige fugler og smådyr. Hva trenger de for eksempel av oss på vinteren?

Vår visjon er «Mangfold i Markå». Dette jobber vi med hele tiden i møte med andre, og det gjelder også naturen og dyrene våre. vi skal lære å ta hensyn til hverandre og det som er rundt oss, vise omsorg, undre og utforske sammen. Vi skal ha det kjekt, spennende, le og tøyse og tulle.

Vi tenker at barna lærer seg selv å kjenne gjennom samspill med andre barn og voksne, og at naturen er en viktig arena for dette samspillet. Vi skal på turer i nærområdet, skoger og vi gir enden mat hver uke. Leken som oppstår på tur er fantastisk!

MÅL:

 • Vi ønsker at barna skal vise respekt for hverandre og mangfoldet rundt seg.
 • Vi ønsker at alle barn skal få oppleve et godt og trygt miljø rundt seg.
 • Vi ønsker at alle barn skal bli kjent med naturen og dens muligheter.
 • Vi ønsker at alle barn skal nyte god lek, utforsking og undring.
 • Alle barn og voksne er viktig for felleskapet i Markå barnehage

 

TEMA: MILJØ 2019/2020

Vi i Markå har vært opptatt av miljø og gjenbruk. Vi har byttebutikk og resirkulering, noe som etter hvert har blitt en naturlig del av hverdagen vår. Vi har i tillegg fokus på kjøkkenhagen vår der vi dyrker urter, grønnsaker, frukt og bær.

Vi har også bygget opp et remidarom, som er et formingsrom med gjenbruksmateriale, der barna  får utfolde seg kreativt.

Mål:

 • Barna skal lære om miljøvern.
 • Barna skal lære om gjenbruk og resirkulering.
 • Barna skal lære om hva forurensing er og hva det gjør med jorda.
 • Barna skal lære hva de kan gjøre for å ta bedre vare på jorda.
 • Barna skal få oppleve seg selv i et større perspektiv.
 • Barna skal få gode muligheter til å leke med tema.
 • Tema skal knyttes til alle verkstedene og fagområdene
 • Engasjere foreldrene i forhold til tema.
 • Barna skal få oppleve at alle mennesker på jorden vår er tett knyttet sammen med at vi lever på en klode. Vi skal lære at våre handlinger har konsekvenser for naturen ut over landegrenser. Barna i Markå skal bli gode verdensborgere.

Vi jobber med tema på verkstedene. Barna er i primærgrupper en periode på 3 uker. Hele barnehagen jobber med samme tema, men de ulike verkstedene bruker sine fagområder i prosjektene sine.  Miljø og gjenbruk er et spennende og nært tema. I barnehagen vil leken alltid være i sentrum, og prosjektene vil inneholde en god balanse mellom lek og læring.

 

Formverksted har ansvar for:

 • Formingsprosjekt
 • Bruk av ulike teknikker og materiell
 • Oppsøke kunstinspirasjon
 • Oppsøke kulturelle opplevelser
 • Dans
 • Drama
 • Musikk (Sang, rytme, takt, instrument)
 • Sløyd

Fysiske rom: Formingskrok, musikkrom, fantasirom.

Ansvar for fagområdene: Ansvar for klokområdene:
Kunst, kultur og kreativitet Formklok
Antall, rom og form Musikklok
Sjølklok Menneskeklok

Mål for formverksted:

 • barna skal få utvikle evnen til å lytte, iaktta og uttrykke seg estetisk gjennom skapende virksomhet.
 • Utvikle/ bruke fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
 • Oppleve gled over å utforske og leke med tall og former.

Språkverksted har ansvar for:

 • Litteratur.
 • Lek med rim og regler.
 • Begrepsinnlæring.
 • Tall, mengde.
 • Bokstaver og bokstavlyder.
 • Refleksjon rundt etikk, religion og filosofi.
 • Turer til biblioteket.
 • Spille spill.
 • Digitale verktøy (pc,digitalt kamera, bildebehandling, skanner m.m).

Fysiske rom: Bibliotek, datakrok og fellesrom

Ansvar for fagområdene Ansvar for klokområdene:
Etikk, religion og filosofi Språkklok
Kommunikasjon, språk og tekst Tallklok
Antall, rom og form Sjølklok, menneskeklok

Mål for språkverksted:

 • Skape et språkstimulerende miljø med vekt på å lytte, samtale, leke med lyd, rytme og fabulering med språk og sanger.
 • Skape et positivt forhold til tekst og bilde.
 • La barna få grunne over store og små spørsmål gjennom tid til undring, samtale og fortellinger.
 • Oppleve glede over å utforske og leke med tall og former.

Naturverksted har ansvar for:

 • At alle barna får gå på tur.
 • Motivere til allsidig bruk av kroppen.
 • Lære om kroppen.
 • Lære om mat og helse.
 • Matematikk, kjemi og fysikk.
 • Plante og ta vare på hagen.
 • Lære om planter, dyr og småkryp i naturen.
 • Vannlek.
 • Resirkulering og miljøbevissthet.
 • At tursekker og turutstyr er i orden.

Fysiske rom: Hagen, snekkerbod, vannrom og legorom.

Fagområdene: Klokområdene:
Natur, miljø og teknikk Naturklok
Nærmiljø og samfunn Kroppsklok
Kropp, bevegelse og helse Sjølvklok og menneskeklok

Mål for naturverksted:

 • Bli glad i naturen.
 • Gi barna bevegelsesglede og mestring.
 • Lære om planter, dyr og andre ting i naturen.
 • Leke og lære seg matematiske begreper, tall og mengder.
 • Få kjennskap til kjemi og eksperimentere med ulike materialer.

Lekverksted har ansvar for:

 • Tilrettelegge for variert og god lek.
 • Tilrettelegge miljø som stimulere til rollelek.
 • Sørge for at hvert verksted/lekerom har sitt spesielle materiell/sine leker.
 • Skape et miljø som inspirerer til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse.

Fysiske rom: Bilrom, slottrom, familierom, gresshopprom.

Ansvar for fagområdene Ansvar for klokområdene
Kommunikasjon, språk og tekst. Menneskeglup
Antall, rom og form Selvglup
Språk, form og tallglup

Mål for lekeverkstedene:

 • Skape et miljø som stimulerer til lek og læring.
 • Tilrettelegge for leke-fellesskap der det utvikles vennskap mellom barna.
 • Gi barna et rikt lekemiljø med vekt på kvalitative leker.
 • Hvert enkelt barn skal ha noen å leke med.
 • Hvert enkelt barn skal få gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek.

 

 

 

Barn og seksualitet

I Markå barnehage har vi valgt å arbeide med temaet barn og seksualitet. Opplegget er tilrettelagt for 5 års gruppen, men det handler også om at vi som arbeider i barnehagen skal kjenne oss trygge på dette temaet i møte med alle barna.

Vi har satt opp mål for barn, voksne og foreldre i forhold til dette temaet:

Mål for barna:

 • Lære å sette grenser for seg selv.
 • Lære om trygg og utrygg berøring.
 • Lære om gode og vonde hemmeligheter.
 • Lære at det er ok å bli kjent med egen kropp.
 • Lære navnet på kjønnsorgan.

Mål for voksne:

 • Bli trygge på hvordan vi snakker med barn om seksualitet
 • Bli trygge på egne grenser og hvordan en vil reagere i ulike situasjoner.
 • Få et felles språk for hvordan vi snakker med barna.
 • Ha tenkt gjennom hvordan vi skal møte barna i ulike situasjoner – lek – utforskning, selvstimulering.
 • Lære om normal utvikling hos barn – og normal atferd.
 • Lære når vi skal bekymre oss
 • Lære hva vi skal gjøre når vi bekymrer oss – og lære rutiner for oppfølging av barn som skaper bekymring.

Mål for foreldre:

 • Lære hvordan vi som barnehagearbeider med temaet – barn og seksualitet.
 • Skape trygghet for hvordan vi kan snakke med barn.
 • Få en felles forståelse for hvordan det er viktig å møte barna i deres seksuelle utvikling.
 • Kjenne barnehagens rutiner når barn vekker bekymring.

Vårt mål er at barn som går i Markå barnehage skal møte trygge voksne som møter det enkelte barn på en god måte i hele deres utvikling. Vi vil være voksne med språk, mot og kunnskap til å kunne samtale med barn og hjelpe dem i alle situasjoner.