Kap. 3 Samarbeid mellom barnehage og hjem

Markå samarbeider nært med foreldrene. Vi har også nært samarbeid med andre gode ressurser i nærmiljøet. Fra barneskole til gamlehjem.

Foreldresamarbeid

Godt samarbeid mellom oss i barnehagen og dere som foreldre er en forutsetning for at barna skal få best mulig utbytte av barnehagetiden. Vi vil legge stor vekt på å få til et godt samarbeid med dere.

Mål:

 • Utvikle et nært samarbeid med hver enkelt av foreldrene.
 • Legge til rette for at vennskap kan utvikles mellom barna og mellom foreldrene
 • Sammen utvikle barnehagen til beste for barn og foreldre

Strategier:

 • Daglig kontakt: Vi vil møte barnet og foreldrene når de kommer om morgenen. Når barnet går hjem vil en voksen følge barnet og ta farvel. Barnehagen er alltid åpen for at foreldrene skal kunne ringe eller komme på besøk og delta i opplegget.
 • Nye barn i barnehagen: Barn og voksne bruker tid på å lære navnet til hverandre og bli kjent med hverandre. Barnet får en primærkontakt som har ekstra ansvar for å ivareta dets behov. Vi vil ringe til foreldrene og fortelle hvordan det går dersom avskjeden om morgenen har vært vanskelig.
 • Foreldresamtaler: En samtale på høsten i forbindelse med oppstarten og en lengre samtale på våren
 • Månedsplaner: Det vil bli levert ut månedsplan en gang i måneden.
 • Markånytt : Leveres ut sammen med månedsplanen.
 • Foreldremøte: Foreldremøte for alle foreldrene høst og vår.

Resultatmål:

 • Foreldrene er trygge på at barnet deres har det trygt og godt i barnehagen.
 • Foreldre og barn kan få nye nettverk.
 • Foreldrene kan ha en åpen dialog med barnehagen.
 • Barna vil glede seg over å gå i barnehagen.

Til toppen

Primærkontakt

Hvert barn som begynner i barnehagen får en voksen som sin primærkontakt. Primærkontakten har et spesielt ansvar for å følge opp sine barn og barnas foreldre. Primærkontakten skal hver dag legge vekt på å gi sine barn litt ekstra oppmerksomhet. Samtale med barna og ha et ekstra øye for at de har det godt i barnehagen.

Mål:

 • Hvert enkelt barn blir sett og tatt godt vare på i barnehagen.
 • Hvert barn har minst en voksen som det er trygt sammen med.
 • Foreldrene får tilknytning til en voksen som de vet tar ekstra ansvar for deres barn.
 • Primærkontakten har sammen med ped.leder ansvar for at barnet blir sikret den beste utvikling.

Strategi:

 • Når barnet starter i barnehagen får den en voksen som sin primærkontakt. Primærkontakten er et viktig bindeledd mellom hjem og barnehage. Primærkontakten skal sikre at barnet blir sett og forstått og blir møtt på sine behov. Dette er spesielt viktig i den første tilvenningsperioden.
 • Vi legger vekt på at primærkontakten skal arbeide med:
  • gi øyekontakt hver dag til sine barn.
  • gi omsorg og trøst.
  • gi tilbakemelding til barnas foreldre.
  • følge barnet opp i daglige situasjoner
  • delta på foreldresamtalene.
  • ansvar for minneboka

Resultatmål:

 • Trygge barn med god tilknytning til voksne og barn i barnehagen.
 • Trygge foreldre som går fra barnehagen med visshet om at barnet deres har de godt.
 • Barn som får lære og utvikle seg i et stimulerende miljø.

Til toppen

Tilvenningsprosess

Tilvenningstiden er en utfordrende og spennende tid for både barna, foreldre og for oss. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe barna og foreldrene til å føle seg velkommen, slappe av og gleder seg til neste dag. Når dere kommer til barnehagen vil dere bli møtt av barnets primærkontakt, som har ansvaret for å hjelpe barnet til rette på gruppa si. I den første tiden vil det være primærkontakten som har mest med barnet å gjøre, slik at det knyttes nære bånd mellom dem. Dette er viktig for at barnet skal føle seg trygt i de nye omgivelsene. Enkelte dager er det kanskje ikke så kjekt å gå fra barnet, da må dere gjerne ringe for å høre hvordan det går.

De første dagene:

De første dagene er det viktig at mor eller far er med og at dagene ikke blir for lange.

1. dag: Barnet kommer til avtalt tid, er med foreldre og sin primærkontakt. Det er viktig at besøket ikke varer for lenge slik at barnet gleder seg til å komme tilbake dagen etter ( Ca 1 1/2 time)

2. dag: Det blir avtalt på første dagen  når barnet skal komme. Barnet er med i leken/aktiviteten på formiddagen, spiser med oss og er i barnehagen en periode etterpå. Mor/far kan forlate avdelingen, men er i nærheten dersom det skulle være noe. (Kortere dag med henting etter soving eller til frukt ca 13/14.00)

3. dag: Barnet kommer til barnehagen til avtalt tid. Mor/far kan forlate barnehagen for en stund, dette avtales med primærkontakten. ( tilnærmet vanlig dag, men litt kortere)

Vi ser hvordan det går med barnet, om det trives og føler seg trygg. Tilvenningen avtales med primærkontakt utfra dette.

Mål

Barnet og foreldrene skal bli godt mottatt

 • Barnet skal føle seg trygg.
 • Barnet skal bli kjent med primærkontakten sin.
 • Barnet skal vite at han/hun har sin egen plass i barnehagen og hører med i en gruppe
 • Barnet skal oppleve barnehagen som et spennende, trygt og vennlig sted å være
 • Barnet skal bli kjent med lokalet
 • Personalet lærer navnene til barna og foreldre
 • Personalet skal smile og ta imot alle med samme energi og entusiasme
 • Barnets informasjonsskjema skal brukes fra begynnelsen av tilvenningsprosessen

Til toppen

Samarbeidspartnere til Markå barnehage.

Klepp kommune.

Markå barnehage har et godt samarbeid med Klepp kommune. Daglig leder deltar fast på ledermøter i kommunen en gang i måneden. Vi deltar også i ulike prosjekt sammen med kommunen.

PPT.

PPT er en god samarbeidspartner til barnehagen. Vi har faste møter med dem her i barnehagen. PPT kan veilede på enkeltsaker og på generelle utfordringer vi har i barnehagen. Dersom vi har et samarbeid om enkeltbarn vil dette alltid være sammen med foreldrene. Dersom noen av dere foreldre ønsker veiledning av PPT kan dere ta dette opp med barnehagen som videreformidler kontakt.

Tverrfaglig samarbeid.

Daglig leder i barnehagen er med i en tverrfaglig samarbeidsgruppe. I denne gruppen sitter det representanter fra helsestasjon, barnevern, lege og ppt.

Faglige emner diskuteres i denne gruppen samt at en kan få hjelp til utfordringer en møter i barnehagen. Saker kan diskuteres anonymt eller åpent, men da bare i samarbeid med dere som foreldre.

Kleppe skole.

Vi låner klasserom på Kleppe skole der vi har et eget 5 års opplegg. Etter hvert som 5 åringene forberedes til skolestart har vi samarbeid med den enkelte skole som barnet skal til. Vi følger opplegget som er laget av Klepp kommune. Vi har også muligheten til å bruke gymsalen på skolen en gang i uka.

Klepp ungdomsskule / Time språkstasjon.

Enkelte elever fra Klepp ungdomsskule får i perioder praksis i Markå barnehage. Vi har også praksiselevar frå Time språkstasjon.

Kleppheimen.

Barnehagen samarbeider med dagsenteret på Kleppheimen. Vi går jevnlig på besøk til dem.

Til toppen