barnehagevedtekter for Markå barnehage

 

Barnehagevedtekter
for Markå Barnehage SA:
Gjeldende
fra 01.06.12
§ 1Barnehagens navn er Markå Barnehage SA. Barnehagen er organisert som et
samvirkelag, med skiftende medlemstall og kapital.§ 2Andelshaverne har førsterett til å ha sine barn i Markå Barnehage.
Førsteretten gjelder med de begrensinger som følger av opptaksreglementet og
barnehageloven §13, samt at barnehagen får en hensiktsmessig sammensetning
med hensyn til alder.

Skal foresatte ha flere barn i barnehagen, gjelder den første andelen
også for søsken.

§ 3. Andelen pr familie er 4000,- Overdragelse mellom ektefeller eller
samboere som har felles barn, trenger ikke eierstyrets godkjenning.
Imidlertid må det gis melding til andelslaget innen 14 dager etter at
overdragelsen har funnet sted.

Oppsigelse av andel (utmelding)medfører at barnet mister barnehageplassen i
Markå Barnehage. Andelen sies opp skriftlig av medlemmene. Oppsigelsesfristen
er en måned fra den 1. eller den 15. Ved oppsigelse etter 15. mars må
andelseier dekke foreldrebetalingen ut barnehageåret, dersom det ikke er nye som
ønsker den ledige plassen (barnehageåret går fra 15.08 til 14.08 ).

Markå
barnehage har felles, samordnet opptak med Klepp kommune. Søknad om
barnehageplass skal skje via Klepp kommune. Dette gjelder også søknad om
endring av plass. Ventelistene er felles for både privat og kommunale
barnehager

 

Prioritering
ved tildeling av plass følger Barnehagelovens §13 ”Barn med nedsatt
funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas
en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne
.” Barn som det er fattet vedtak om etter
lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til
prioritet ved opptak i barnehagen
. Kommunen har ansvaret for at barn med
rett til prioritet får plass i barnehage” Det samme gjelder for barn med
definerte spesielle behov som ikke direkte omfattes av Barnehagelovens §13.

 

Markå
barnehage tilbyr både heltids og deltidsplasser.  Andelseiere har ikke krav på å få endret
oppholdstid midt i barnehageåret.

 

Opptak
skjer etter følgende kriterier og prioriteringer:

  1. Familien må være bosatt i Klepp for å få plass i
    barnehagen
  2. Søknad om endring av oppholdstid i barnehagen
  3. Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen
  4. Barn av personell
  5. Vurdering av gruppesammensetningen med hensyn til
    alder

Der
søkere ellers stiller likt, blir opptaket avgjort ved loddtrekning.

Klage
på vedtatt vedtak behandles av klagenemnda i kommunen.

§ 4

Eierstyret fastsetter til enhver tid de gjeldende satser som skal betales for
å ha barn i Markå Barnehage. Foreldrebetalingen har betalingsfrist pr 1. i
hver måned. Det blir belastet et purregebyr på kr 50,- ved for sein betaling.

Samarbeidsutvalget skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen.

Utvalget skal bestå av 2 foreldrerepresentanter og 2 representanter fra de
ansatte i barnehagen.

§ 5

Personalet er ansvarlig for barnet den tiden det er i Markå Barnehage. Den
som følger/henter barnet i barnehagen, må ikke forlate stedet før personalet
er informert om at barnet er ankommet /avreist. Barnet hentes av voksne som
er kjent av personalet i Markå Barnehage: Dersom andre skal hente barnet, må
dette avtales på forhånd. Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal
være skriftlig.

Private leker skal ikke tas med i Markå Barnehage uten samtykke fra styrer.
Markå Barnehage er ikke ansvarlig for medbrakte eiendeler.

§ 6

Eierstyret bestemmer mengde og organisering av dugnadsarbeidet i henhold til
de oppgaver som skal utføres. Hvert medlem i andelslaget er pliktig til å
delta på dugnader i henhold til oppsatt plan. Dugnadsplanen utarbeides av
eierstyret.

§ 7

Andelslagets eierstyret ansetter daglig leder i Markå Barnehage. Øvrig
personell ansettes av eierstyre etter henstilling fra daglig leder.

§8

Medlemmer som overtrer vedtektene eller fattede årsmøte- og / eller
styrevedtak, skal i første omgang gis skriftlig advarsel av andelslagets
styre. Ved gjentatte overtredelser kan styret beslutte at andelshaveren
mister retten til barnehageplass.

Dersom foreldrebetalingen ikke er innbetalt de 3 påfølgende ukene etter
skriftlig varsel er gitt, regnes plassen for oppsagt, og barnet mister
barnehageplassen umiddelbart. Andelskapitalen avregnes mot skyldig
foreldrebetaling, og eventuell netto tilbakebetales når andelen er overdratt
til andre.

§ 9

Markå Barnehages åpningstider fastsettes av eierstyret. Barnehagen holdes
åpen hele året, men årsmøtet besluttet å stenge de to siste uken i juli hvert år. Alle barn skal ha 5 ukers ferie løpet av året, og 3 av ukene
må tas sammenhengende. Fire av ukene må tas ut i hovedferien ( fra 1. juni
til 31. august ). Foreldrene skal innen 1. april gi melding om når barna skal
ha sommerferie. Endringer utover dette tas opp med styrer. På bakgrunn av
denne informasjonen utarbeider styrer ferielister for personalet og plan for
sommerdrift av barnehagen. Planen forelegges styret for godkjenning innen
utgangen av april.

Det er satt av 5 planleggingsdager i året for personalet i barnehagen. Disse
dagene er barnehagen stengt for barna. Den 5. ferieuken kan tas ut på
planleggingsdagene til barnehagen.

Markå Barnehage holder stengt jule- og nyttårsaften. Onsdag før Skjærtorsdag
stenger barnehagen klokken 12.00.

§ 10

Dersom et barn er sykt, eller er fraværende av andre grunner, skal det gis
beskjed til personalet. Syke barn holdes hjemme pga. smittefaren. Styrer
avgjør i tvilstilfeller.

Markå Barnehage skal være røykfri, det vil si at det er forbudt å røyke i
barnehagens lokaler og på uteområdet. Røyking er tillatt på henvist plass.

§ 11

Markå Barnehage skal ha en årsplan med opplysninger om aktiviteter, emne som
blir tatt opp, arbeidsmetoder og begrunnelse for måten arbeidet legges opp
på.

§ 12

Det serveres mat i Markå Barnehage, pris og opplegg for dette fastsettes av
eierstyret. Kaker, snop og lignende må ikke medtas utenom spesielle
anledninger.

§ 13

Barnet skal være kledd slik at det kan delta i lek både inne og ute. Klærne
skal merkes med barnets navn. Foreldrene skal sørge for at barnet har bleier,
regntøy og ekstra klesskift i barnehagen.

 

§ 14. Styret i Markå barnehage forbeholder seg retten til å
kunne endre vilkårene i denne avtalen. Slik endring skal varsles skriftlig
med minst 2 måneders frist fra iverksettelse. Foreldrerådet skal bli hørt før
endringer trer i kraft.