Kap. 6 Tema

Les om det vi arbeider spesielt med dette barnehageåret.

 

TEMA 2018/2019 VENNSKAP

Barnehageåret 2018/2019 ønsker vi å ha ekstra fokus på vennskap, og derfor ha dette som tema. Vi opplever at barn og foreldre også er opptatt av dette temaet og det har stor betydning for barnas hverdag i barnehagen. Vi har ansvar for å legge til rette for et godt, varmt og inkluderende fellesskap der alle barna er like viktige. Vi skal støtte og legge til rette for at alle barn utvikler gode, trygge vennskap her i Markå.

I vår visjon » Mangfold i Markå» jobber vi hele tiden med mangfold i møte med andre. Dette er også viktig i vennskap. Barna skal lære og erfare vennskap på godt og vondt. De skal lære å ta hensyn til egne følelser og grenser, samtidig som de skal respektere andres følelser og grenser. Vi skal utforske og være nysgjerrige sammen, vi skal le, tøyse og tulle. vi skal leke, samarbeide og gjøre sprell sammen med vennen våre.

Vennskap kan også by på utfordringer. Vi ønsker at de skal lære og erfare av krangler og finne løsninger sammen. vi vil jobbe forebyggende mot mobbing, diskriminering og utestenging.

Vi tror at barna lærer seg selv og kjenne ved å være i samspill med andre barn og voksne. Vi mener at relasjonene som oppstår i et vennskap er viktig for læring av sosiale normer, respekt for andre, vise omsorg og det å kunne være seg selv. Vi jobber med å være støttende stillas, og veileder barna når det er behov slik at vennskapet kan vare over tid.

MÅL:

 • Vi ønsker at alle barna i Markå skal få og beholde en venn over tid.
 • Vi ønsker at alle barna skal få oppleve et godt og trygt vennskap.
 • Vi ønsker å støtte og legge til rette for vennskap.
 • Vi ønsker at barna respekterer og viser omsorg for hverandre.
 • Alle barn er viktige for fellesskapet i Markå barnehage.

 

TEMA: MILJØ OG GJENBRUK 2018/2019

Fra vi fikk grønt flagg sertifisering har satsningsområdet til Markå vært miljø og gjenbruk. Vi har jobbet lenge med byttebutikk og resirkulering, noe som etter hvert har blitt en naturlig del av hverdagen vår. Vi har i tillegg fokus på kjøkkenhagen vår der vi dyrker urter, grønnsaker, frukt og bær. Her bruker vi også jord og bark som vi har kompostert selv.

Vi har også bygget opp et remidarom, som er et formingsrom med gjenbruksmateriale, der barna  får utfolde seg kreativt.

Vi vil også fortsette å jobbe med flere miljøtema. Dette barnehageåret vil fokus være på disse områdene:

Forskjellen mellom hvordan vi levde for noen år siden og hvordan vi lever nå. Teknologien har forandret dagliglivet til mange de siste årene og fremskrittene går fort. Samtidig ser vi en motpol der økologisk mat, hjemmelagde klær og gamle skikker og tradisjoner står i sentrum.

Hvordan var det før i tiden i motsetning til nå?

Hvordan påvirker teknologi miljøet vårt?

Hvordan er vi sosiale nå og hvordan var vi sammen før?

Hvordan har leken forandret seg?

Hvordan vil livet vårt vært uten Ipad, data, telefoner, GPS og tekniske hjelpemidler?

Hvorfor har vi skapt all teknologi og hjelpemidler?

Hvordan kan vi bidra til å ta vare på jorden?

På våren ønsker vi å ha fokus på hagen vår og det som vokser og gror der. Vi vil studere planter og dyr, undre oss over naturen og se det eventyrlige og magiske som skjer rundt oss hver dag. Vi vil ha fokus på de nære ting som gode lukter, oppdage naturen, spikking og tid til undring.

Hva skjer med mat vi dyrker?

Hva skjer med mat vi kaster?

Hva skjer med ting vi resirkulerer og hva skjer hvis vi ikke gjør det?

Hvordan påvirker forurensing maten vår?

Hvorfor har vi jordbær hele året, når de bare vokser noen uker på sommeren?

Matvarer fra hele verden er tilgjengelig for oss. Hvorfor er det slik?

Hvor kommer alt maten vi spiser fra?

Mål:

 • Barna skal lære om miljøvern.
 • Barna skal lære om gjenbruk og resirkulering.
 • Barna skal lære om hva forurensing er og hva det gjør med jorda.
 • Barna skal lære hva de kan gjøre for å ta bedre vare på jorda.
 • Barna skal få oppleve seg selv i et større perspektiv.
 • Barna skal få gode muligheter til å leke med tema.
 • Tema skal knyttes til alle verkstedene og fagområdene
 • Engasjere foreldrene i forhold til tema.
 • Barna skal få oppleve at alle mennesker på jorden vår er tett knyttet sammen med at vi lever på en klode. Vi skal lære at våre handlinger har konsekvenser for naturen ut over landegrenser. Barna i Markå skal bli gode verdensborgere.

Vi jobber med tema på verkstedene. Barna velger et verksted som de vil jobbe med en periode på 3 uker. Hele barnehagen jobber med samme tema, men de ulike verkstedene bruker sine fagområder i prosjektene sine.  Miljø og gjenbruk er et spennende og nært tema. I barnehagen vil leken alltid være i sentrum, og prosjektene vil inneholde en god balanse mellom lek og læring.

 

Formverksted har ansvar for:

 • Formingsprosjekt
 • Bruk av ulike teknikker og materiell
 • Oppsøke kunstinspirasjon
 • Oppsøke kulturelle opplevelser
 • Dans
 • Drama
 • Musikk (Sang, rytme, takt, instrument)
 • Sløyd

Fysiske rom: Formingskrok, musikkrom, fantasirom.

Ansvar for fagområdene: Ansvar for klokområdene:
Kunst, kultur og kreativitet Formklok
Antall, rom og form Musikklok
Sjølklok Menneskeklok

Mål for formverksted:

 • barna skal få utvikle evnen til å lytte, iaktta og uttrykke seg estetisk gjennom skapende virksomhet.
 • Utvikle/ bruke fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
 • Oppleve gled over å utforske og leke med tall og former.

Språkverksted har ansvar for:

 • Litteratur.
 • Lek med rim og regler.
 • Begrepsinnlæring.
 • Tall, mengde.
 • Bokstaver og bokstavlyder.
 • Refleksjon rundt etikk, religion og filosofi.
 • Turer til biblioteket.
 • Spille spill.
 • Digitale verktøy (pc,digitalt kamera, bildebehandling, skanner m.m).

Fysiske rom: Bibliotek, datakrok og fellesrom

Ansvar for fagområdene Ansvar for klokområdene:
Etikk, religion og filosofi Språkklok
Kommunikasjon, språk og tekst Tallklok
Antall, rom og form Sjølklok, menneskeklok

Mål for språkverksted:

 • Skape et språkstimulerende miljø med vekt på å lytte, samtale, leke med lyd, rytme og fabulering med språk og sanger.
 • Skape et positivt forhold til tekst og bilde.
 • La barna få grunne over store og små spørsmål gjennom tid til undring, samtale og fortellinger.
 • Oppleve glede over å utforske og leke med tall og former.

Naturverksted har ansvar for:

 • At alle barna får gå på tur.
 • Motivere til allsidig bruk av kroppen.
 • Lære om kroppen.
 • Lære om mat og helse.
 • Matematikk, kjemi og fysikk.
 • Plante og ta vare på hagen.
 • Lære om planter, dyr og småkryp i naturen.
 • Vannlek.
 • Resirkulering og miljøbevissthet.
 • At tursekker og turutstyr er i orden.

Fysiske rom: Hagen, snekkerbod, vannrom og legorom.

Fagområdene: Klokområdene:
Natur, miljø og teknikk Naturklok
Nærmiljø og samfunn Kroppsklok
Kropp, bevegelse og helse Sjølvklok og menneskeklok

Mål for naturverksted:

 • Bli glad i naturen.
 • Gi barna bevegelsesglede og mestring.
 • Lære om planter, dyr og andre ting i naturen.
 • Leke og lære seg matematiske begreper, tall og mengder.
 • Få kjennskap til kjemi og eksperimentere med ulike materialer.

Lekverksted har ansvar for:

 • Tilrettelegge for variert og god lek.
 • Tilrettelegge miljø som stimulere til rollelek.
 • Sørge for at hvert verksted/lekerom har sitt spesielle materiell/sine leker.
 • Skape et miljø som inspirerer til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse.

Fysiske rom: Bilrom, slottrom, familierom, gresshopprom.

Ansvar for fagområdene Ansvar for klokområdene
Kommunikasjon, språk og tekst. Menneskeglup
Antall, rom og form Selvglup
Språk, form og tallglup

Mål for lekeverkstedene:

 • Skape et miljø som stimulerer til lek og læring.
 • Tilrettelegge for leke-fellesskap der det utvikles vennskap mellom barna.
 • Gi barna et rikt lekemiljø med vekt på kvalitative leker.
 • Hvert enkelt barn skal ha noen å leke med.
 • Hvert enkelt barn skal få gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek.

 

 

 

Barn og seksualitet

I Markå barnehage har vi valgt å arbeide med temaet barn og seksualitet. Opplegget er tilrettelagt for 5 års gruppen, men det handler også om at vi som arbeider i barnehagen skal kjenne oss trygge på dette temaet i møte med alle barna.

Vi har satt opp mål for barn, voksne og foreldre i forhold til dette temaet:

Mål for barna:

 • Lære å sette grenser for seg selv.
 • Lære om trygg og utrygg berøring.
 • Lære om gode og vonde hemmeligheter.
 • Lære at det er ok å bli kjent med egen kropp.
 • Lære navnet på kjønnsorgan.

Mål for voksne:

 • Bli trygge på hvordan vi snakker med barn om seksualitet
 • Bli trygge på egne grenser og hvordan en vil reagere i ulike situasjoner.
 • Få et felles språk for hvordan vi snakker med barna.
 • Ha tenkt gjennom hvordan vi skal møte barna i ulike situasjoner – lek – utforskning, selvstimulering.
 • Lære om normal utvikling hos barn – og normal atferd.
 • Lære når vi skal bekymre oss
 • Lære hva vi skal gjøre når vi bekymrer oss – og lære rutiner for oppfølging av barn som skaper bekymring.

Mål for foreldre:

 • Lære hvordan vi som barnehagearbeider med temaet – barn og seksualitet.
 • Skape trygghet for hvordan vi kan snakke med barn.
 • Få en felles forståelse for hvordan det er viktig å møte barna i deres seksuelle utvikling.
 • Kjenne barnehagens rutiner når barn vekker bekymring.

Vårt mål er at barn som går i Markå barnehage skal møte trygge voksne som møter det enkelte barn på en god måte i hele deres utvikling. Vi vil være voksne med språk, mot og kunnskap til å kunne samtale med barn og hjelpe dem i alle situasjoner.