Kap. 1 Markå barnehage

Her kan du lese om Markå barnehage sin visjon og bli kjent med det pedagogiske grunnsynet vi arbeider etter. Hvorfor har Markå barnehage sommerfuglen som logo? Det får du også svar på.

Visjon:

Mangfold i Markå

 • et mangfold av opplevelser.
 • et  mangfold i hagen vår.
 • et mangfold i møte med hverandre.

Hvorfor har vi i Markå barnehage valgt Sommerfuglen som vår logo?

 • Vi ønsker at den skal være et symbol som barna gjenkjenner og kan få et forhold til.
 • Den skal fortelle noe om hvem vi er, og hva vi står for.
 • Den skal gi assosiasjoner om mangfoldet barna skal få oppleve  – både ute i hagen og inne i barnehagen.
 • For oss voksne har den også en symbolsk betydning: Sommerfuglen trenger gode forhold for å kunne utvikle seg til den flotte sommerfuglen den blir. Den må behandles med varsomhet og den flyr lett og glad av sted når den er ferdig utviklet.
 • Vi ønsker å ta vare på og beskytte barna, samtidig som vi ønsker å gi dem en god ballast med mange gode opplevelser. Vi vil skape et godt, trygt og stimulerende miljø som gir barna ”gode vinger til å fly ut i verden med”. Vi ønsker at barna skal være stolte og sikre på seg selv. De skal ha lyst på livet og på gode samvær med andre barn og voksne.
 • Vårt mål er at når barna som har gått i Markå barnehage blir voksne og gjenkjenner sommerfuglen – vil det gi dem assosiasjoner om en god barndom.

Gode barndomsminner varer hele livet!

Vi har jobbet frem et pedagogisk grunnsyn som skal være en felles plattform for oss som arbeider i barnehagen.

Til toppen

Pedagogisk grunnsyn.

I Markå barnehage er vi opptatt av at barnehagen skal være et trygt sted å være med mye omsorg, godhet og nærhet. Samtidig skal barna få med seg et mangfold av kunnskap og gode opplevelser som de tar med seg videre i livet. Barnet skal bli stimulert til å utvikle seg som et helt og fullt menneske.

I Markå barnehage jobber vi etter Vygotskys og Bruners teorier.

Dette vil blant annet si:

 • at vi ser på barnet som sosialt fra fødselen av
 • at barnet utvikler seg og lærer seg selv og kjenne ved å være i samspill med voksne og barn

For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde kreves det at barnet opplever seg selv positivt i samspill med omsorgspersoner og lekekamerater.

I følge Vygotsky er språket et viktig redskap i barnas utvikling. Vi voksne må være bevisste på å sette ord på barnas opplevelser helt fra første dag i barnehagen. Ved å begrepsfeste deres opplevelser, får barnet et redskap til å tenke tilbake på opplevelser, og prate om hva de har opplevd.

Språket er tankens byggeklosser. Vi ønsker å gi barna et bredt grunnlag, det vil si at vi ikke bremser barna i deres ønske om å lære. Vi må observere hvert enkelt barn, for å vite hva barnet er interessert i og jobber med fortiden.

Dette krever at vi

 • er nær barna
 • gir omsorg
 • er opptatt av at det aldri er for tidlig å introdusere kunnskap, bare kunnskapen er tilpasset barnas nivå

Bruner beskriver oss voksne som stillas for barn når vi støtter dem. Det vil si at når de skal lære nye ferdigheter/kunnskaper, bygger vi stillas for det enkelte barnet etter hvor mye hjelp barnet trenger. Etter hvert som barnet mestrer oppgaven selv bygger vi ned stillaset.

Ved å være et støttende stillas for barnet, kan vi hjelpe det å mestre ting som det ikke hadde greid uten hjelp. Dette krever at vi som jobber i barnehagen kjenner barna vi støtter godt, og vet hva de trenger hjelp til å mestre.

Barnas utvikling og læring blir av Bruner beskrevet som en trapp. Et trappetrinn står for ny lærdom, altså av ny kunnskap/ferdighet. Barnet klatrer opp ett trinn, ofte ved hjelp av et støttende stillas (omsorgsperson), og hviler der mens den nye kunnskapen/ferdigheter synker inn og internaliseres. Deretter begynner de på neste trinn.

Vi ønsker å være dette stillaset for hvert enkelt barn. Dette krever at vi har en observerende holdning, og at vi er bevisst på hvor viktig vår rolle som omsorgsperson er for barnas utvikling. Nærhet, omsorg og trygghet er viktige begreper for oss.

Resultatmål:

 • barna får oppleve nærhet og god omsorg.
 • vi voksne viser godhet, oppmerksomhet og forståelse
 • barn og voksne opplever glede i et godt fellesskap
 • barna skal oppnå god selvfølelse
 • barna påvirker hverdagen i barnehagen
 • barna møter utfordringer som er tilpasset hver enkelt
 • barna får være kritiske, spørrende og nysgjerrige

Til toppen

Verkstedspedagogikk.

Markå barnehage har det vi kaller åpen løsning. Det betyr at vi ikke har avdelinger, slik det er i tradisjonelle barnehager, men grupper. Dette får betydning for den fysiske utformingen i barnehagen. Vi vil ha et stort fellesrom hvor vi møtes om morgenen, til måltider og fellessamlinger. Ellers har vi mange smårom som barna kan leke på. Vi har formingsrom, bibliotek, familierom, puterom, vannrom, byggerom, bilrom osv. Slik får barna gode valgmuligheter i ulike aktiviteter.

Barnehagen er bygget ut i fra tanker og ideer om å tilrettelegge de fysiske forholdene slik at det foreligger best mulig forutsetninger for utvikling og læring for barna. Barnehagen er bygget etter en pedagogikk som kalles verkstedspedagogikk. Den går ut på at barna lærer og utvikler seg gjennom skapende aktivitet. Dette er en læringsmetode som krever engasjement og planlegging fra de voksne. Tilretteleggeingen skal appellere til barnas kreativitet og fantasi. Alt leke- og formingsmaterialet skal være synbart og lett tilgjengelig for barna. I verkstedspedagogikken er det barnas forutsetninger og behov som står i sentrum, både individuelt og i gruppe.

For oss i Markå får dette konsekvenser for hvordan vi skal jobbe. Vi har satt opp noen mål vi ønsker å nå:

 • Det skal være dekning av voksne på alle rom.
 • Vi voksne skal fange opp alle barna.
 • Vi skal se hvert enkelt barn.
 • Vi skal være engasjerte voksne
 • Vi skal dokumentere vårt pedagogiske arbeid.

På denne måten håper vi at barna skal få oppleve trygghet og at vi voksne er tilstede for dem. Barna skal få mulighet til å utforske og oppleve utfordringer i barnehagen. Barna skal få et tilbud som er variert, tilrettelagt og gjennomtenkt.

Marte Meo

I Markå bruker vi Marte Meo pedagogikk i personalgruppen. Marte Meo er en veiledningsmetode, men det er også ett tanke- og verdisett.

Gjennom metoden ser vi etter hva som kommuniseres både gjennom ord, lyder, blikk og kroppsspråk.

Det er alltid den voksne som har ansvaret for relasjonen!

 

 1. Følge barnet. Hva sier eller gjør barnet som er initiativ til kontakt? Hvem leder an?  Hvor retter barnet sin oppmerksomhet?
 2. Bekrefter barnet. Den voksne bekrefter det barnet er opptatt av, ved ansiktsuttrykk, lyder eller ved å si noe. Den emosjonelle inntoning og atmosfære har den voksne ansvar for å etablere.
 3. Turtaking. Den voksne avventer barnets reaksjon på sin egen handling. Vekslingen i aksjon og reaksjon kalles turtaking.
 4. Benevning. Benevning er en aktiv beskrivelse av hva barnet gjør og sier. Barnet får støtte til å oppleve forutsigbarhet og sammenheng i tid, hendelser og sosiale reaksjoner og relasjoner.
 5. Positiv ledelse/tydelig ledelse. Positiv ledelse er når den voksne gir barnet nødvendig veiledning og støtte i utvikling. Ansvaret for trygge rammer ligger alltid hos den voksne.
 6. Bekrefte ønsket adferd. Nå fikk du det til!! Den voksne gir barnet annerkjennelse. Positive meldinger om hva barnet kan gjøre, gir anledning til annerkjennelse. Da blir det mindre vekt på grensesetting og færre negative sanksjoner.
 7. Triangulering. Jeg skal vise deg noe! Den voksne utvider feltet for felles interesse og bidrar til triangulering ved å presentere personer, objekter og fenomener for barnet.

I Markå er alle ansatte enten sertifiserte Marte Meo praktikere eller terapeuter.

 

Til toppen